Druki kadrowe

Spis druków:

500-1N Umowa o pracę

500-2N Umowa o pracę

501-1 Świadectwo pracy

502-5 Zaświadczenie o zatrudnieniu

503-5 Karta obiegowa

504-A Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

504-B Kwestionariusz osobowy dla pracownika

505-3 Polecenie wyjazdu służbowego

506-1 Lista obecności

507-6 Karta urlopowa

508-3 Roczna karta ewidencji obecności w pracy

510-1 Umowa o dzieło

511-1 Umowa zlecenie

512-3 Karta pracy

513-4 Wniosek o urlop

513-A Indywidualne karty wynagrodzeń pracowników (wzór uniwersalny)

514-A Lista płac uniwersalna

515-2 Imienna karta przychodów pracownika

515-5 Wniosek o urlop

515-B Indywidualne karty wynagrodzeń pracowników (wzór uniwersalny)

520-3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

520-A Indywidualne karty wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych

521-3 Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

522-3 Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

523-3 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

524-4 Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

525-1 Plan urlopów wypoczynkowych

525-3 Kartoteka urlopów

526-1 Miesięczna ewidencja czasu pracy

527-1 Roczna ewidencja czasu pracy

528-5 Karta zwolnienia od pracy

529-5 Zlecenie wykonania pracy w godzianach nadliczbowych

530-5 Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

531-0 Indywidualna karta czasu pracy pracownika

540-5 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich

541-1 Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich

560-4 Potwierdzenie zmiany stanowiska – uposażenia

571-9 Przepustka jednorazowa

573-9 Przepustka stała

574-1 Ewidencja wyjść w godzinach służbowych